Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Cusanus-projektet avslutades den sista november 2017 – men aktiviteterna fortsätter. Denna webbplats fungerar därför även fortsättningsvis dels som ett lättillgängligt arkiv för genomförda aktiviteter, dels som information om användbara resurser samt planerade evenemang. Nyhetsbrev fortsätter också att sändas ut tillsvidare.

Här kan man läsa om genomförda aktiviteter under 2018 och om planerade aktiviteter under 2019.

Cusanus har varit ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som avslutades i november 2017. Dess syfte har varit att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. I första hand har teologer och religiösa ledare berörts, men projektet har även fungerat som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser har arrangerats, vissa för en avgränsad målgrupp, andra av en mer offentlig karaktär.

Vi kan konstatera att vi i hög grad har lyckats med de uppsatta målen. I Göteborgs och Lunds stift har under åren sammanlagt ca 130 evenemang arrangerats, i vilka uppskattningsvis ca 40 % av alla präster och pastorer (och andra) deltagit i. I Västerås stift har samtliga präster deltagit i en tredagarsutbildning. Fortbildningsdagar har också genomförts i Luleå och Växjö stift. Även inom Equmeniakyrkan och det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har fortbildning för religiösa ledare genomförts. Till vår stora glädje har detta lett till att verksamhet kring dessa frågor fortsätter.

Det totala antalet människor som tagit del av projektets aktiviteter har generellt ökat betydligt under projektets gång. 2015: drygt 2.500, 2016: ca 7.000, 2017: ca 11.500; exkl besökare på hemsidan, mottagare av nyhetsbrev, radiolyssnare, tidningsläsare etc.

Ärkebiskop Antjes tack för vad vi gjort inom Cusanus-projektet

SR P1, Människor och tro
Allt fler svenskar saknar livsåskådning
Ny forskning pekar på att det är fler i Sverige än man tidigare trott som helt saknar livsåskådning. Det som minskar är både religiös tro och ett mer allmänt andligt intresse. (Resultaten från Carl Reinhold Bråkenhielms undersökning presenteras.)

Cusanus_sv