3.3 Förslag till studiecirkel

Detta är endast ett utkast till förslag på hur man kan lägga upp en studiecirkel omfattande tio tillfällen à tre timmar.

Tillfälle 1
Presentation av materialet och kursplanering
Introduktion
”Science versus Religion” (ca 30 min) – diskussion
”Kan både religionen och vetenskapen ha rätt? (drygt 20 min) – fortsatt diskussion
Överenskommelse vilka av texterna (under Introduktion) som ska läsas till nästa gång.

Tillfälle 2
Introduktion, forts.
Diskussion av valda texter.

Tillfälle 3
Perspektiv
Inför detta tillfälle uppmanas deltagarna att lyssna på samtalet mellan Dawkins och Williams (ca 1,5 tim).
Detta tillfälle ägnas åt ”Gud och människan”, alltså vad naturvetenskapen och religionen/teologin kan säga oss om den mänskliga naturen.

Tillfälle 4
Perspektiv, forts.
”Gud och naturen” samt ”Gud och universum”
”Gud och universum”, exempel på upplägg utifrån olika perspektiv, med lämplig ordningsföljd:
– ”Vad orsakade Big Bang?” (7 min), kort informerande film om universums uppkomst och vilka filosofiska/teologiska frågor som aktualiseras
– ”Mörkret vid tidens ände” (20 min), intervju med Ulf Danielsson
– ”Mörkret vid tidens ände – en teologisk kommentar”, Carl Reinhold Bråkenhielms essä om boken
– ”Guds existens – vartåt pekar de vetenskapliga bevisen?”, samtal mellan Danielsson och John Lennox, matematiker och ID-anhängare
– ”Kan Gud ingripa i världen?” (12 min), samtal med Alvin Plantinga

Tillfälle 5
Perspektiv, forts.
Från judendomen och islam (och andra religioner)

Tillfälle 6
Samtal
Vetenskaplig religionsforskning, vilka konsekvenser får denna för religiös tro?
”Biologiska religionsförklaringar” eller ”Vetenskaplig religionsforskning som utmaning mot religiös tro?” (något svårare). En av texterna läses som ”läxa” inför detta tillfälle.
”Är Gud ett hjärnspöke?” (texter samt föredrag 50 min) – diskussion

Tillfälle 7
Samtal, forts.
Detta tillfälle ägnas åt den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen (vilket delvis anknyter till Larhammars föresläsning vid tillfälle 6 ovan), förslagsvis genom att man tittar på två 30 min-filmer tillsammans och diskuterar: ”Kognitionsvetenskaplig religionsforskning” (Barrett) och ”KVR och dess relevans för gudstro”  (Clark).

Tillfälle 8
Samtal, forts.
”Gud och Darwin”
Deltagarna uppmanas att lyssna på radioprogrammet (Filosofiska rummet) inför detta tillfälle – diskussion.
Därefter tittar man på Tog Darwin död på Gud?, en timme (uppdelat på fyra avsnitt). Fortsatt diskussion

Tillfälle 9
Detta tillfälle kan ägnas åt sådant som man inte hunnit med att diskutera.

Tillfälle 10
Repetition och avslutande reflektioner