Aktiviteter 2015-17

Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Nedan följer en kortfattad översiktlig presentation av de aktiviteter som genomfördes 2015-17. För mer detaljerad information – se respektive flik.

Attitydundersökning

Projektet startade med en empirisk undersökning om kunskaper, attityder och förväntningar när det gäller förhållandet mellan vetenskap och religion hos religiösa ledare i Sverige.

Syftet med undersökningen är fyrfaldigt: (1) att ge en tillförlitlig grund för den detaljerade planeringen av olika aktiviteter i projektet, (2) att placera dialogen mellan vetenskap och religion högre på dagordningen, (3) att förse projektet med kunskap om de förväntningar den primära målgruppen har, och (4) för att ge en utgångspunkt för hur projektet utvecklas på kort sikt.

En undersökning i form av en webbaserad enkät distribuerades till religiösa ledare inom Svenska kyrkan, frikyrkan samt muslimska och judiska församlingar. Enkäten kompletterades med telefonintervjuer av ett begränsat antal deltagare.

En uppföljande enkät genomfördes under hösten 2017.

Resultaten av undersökningen kommer att ligga till grund för en jämförelse med hur attityder och kunskaper om religion – vetenskap förändrats under de senaste ca 20 åren, såväl bland religiösa ledare som hos en bredare allmänhet.

Göteborgs stift

I Göteborgs stift utgår arbetet från mångårigt arbete med vetenskapsfestivalen och samarbeten med lokala aktörer. Vi planerar bl.a. för kurs- och temadagar tillsammans med universitetet samt interreligiösa samverkansprojekt. Vi kommer också att göra utbildningssatsningar parallellt med t.ex. stiftets engagemang i vetenskapsfestivalen.

Lunds stift

Vi kommer att inspirera och utbilda kring dialog, undervisning och homiletik (predikan). Genom kontraktssamlingar kommer alla präster i Svenska kyrkan att nås. Det finns också en särskild utbildningssatsning för 20 församlingar, som sammanfaller med detta projekt och genom den kommer dessa församlingar att vara en särskild målgrupp.

Västerås stift

I Västerås stift har tre fortbildningskurser arrangerats under hösten 2015 om dialogen mellan religion och vetenskap. Temat för dessa var bl.a. universums uppkomst och framtid, människans och det biologiska livets ursprung samt vilken relevans detta har för en teologisk helhetstolkning av tillvaron.

Övriga stift

Ytterligare tre av Sveriges tretton stift kommer att involveras fr.o.m. våren 2016.

Agora for Biosystems

Agora for Biosystems och Sigtunastiftelsen kommer att organisera ett lokalt program för att inspirera och utbilda religiösa företrädare i Stockholm-Mälarregionen, i syfte att befrämja dialogen mellan naturvetenskap och religion i denna region. Programmet riktar sig även till media och allmänheten, och innefattar workshops, seminarier, dialoggrupper och olika utbildningsaktiviteter. Aktiviteterna i detta program kopplas till det redan existerande dialogprojektet, HumaNatE – Human Nature Exploration.

Ibn Rushd Studieförbund

Flera seminarier  arrangeras i samarbete mellan Ibn Rushd, ett studieförbund öppet för alla men med särskild inriktning mot imamer och andra muslimska ledare i Sverige, och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Dessa seminarier behandlar dialogen mellan vetenskap och religion med fokus på några av de stora frågor där dessa perspektiv möts, såsom universums uppkomst, den mänskliga naturen och naturvetenskapliga förklaringar av religiös tro.

Teologiska Högskolan Stockholm

Följande aktiviteter planeras:

  1. En kurs för präster och pastorer där de tränas i att analysera sitt eget arbete i ljuset av kognitiv religionsforskning (cognitive science of religion, CSR) i kombination med en teologisk reflektion över ”vilken sorts kyrka” de är intresserade av att främja. Målet är att deltagarna skall förbättra sin förmåga att se hur evolutionärt tänkande och CSR kan bidra till utvecklandet av kyrkans liv. Syftet är att genom denna ansats integrera praktisk resp systematisk teologi med CSR.
  2. Ett symposium på temat människa och maskin: en dialog mellan teknologi och teologi. Syftet med symposiet är att diskutera vad det ur ett teologiskt perspektiv är att vara människa i en tid där människan blir allt mer integrerar med maskinen och maskinen får allt fler drag av människan.

Equmenia-kyrkan

Syftet med vårt projekt är:

– Att ge pastorer och övriga intresserade inom Equmeniakyrkan kunskap i frågor som rör vetenskap och teologi i syfte att stimulera en konstruktiv dialog om dessa frågor med människor inom och utanför kyrkan (t.ex. studenter, forskare, skolor och representanter för olika vetenskaper).

– Att skapa ett nätverk där teologer och religiösa ledare inom Equmenia tillsammans med akademiska forskare kan träffas för att diskutera frågor som rör båda dessa områden samt stimulera fortsatt forskning.

Undervisningsmaterial

Ett interaktivt undervisningsmaterial publiceras i samarbete med Verbum förlag under hösten 2016.

Akademisk kurs

En akademisk webbkurs under rubriken ”Religion och vetenskap”  ges av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet hösten 2016 och hösten 2017. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart.

Övrigt

Vi genomför också offentliga evenemang bl.a. i samarbete med andra institutioner, såsom under Almedalsveckan, Vetenskapsfestivalen i Göteborg, Bokmässan i Göteborg, Teologifestivalen i Uppsala (2017) och olika bildningsförbund.